Ochrana osobních údajů 
1. Zásady zpracování osobních údajů Společnost Jihlavská obalovna s.r.o. se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO
09036644 (dále jen „Provozovatel“) ve smyslu nařízení evropského parlamentu a rady (EU)  2016/679 GDPR o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „nařízení“) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále len „zákon“) disponuje vypracovanými bezpečnostními opatřeními, které jsou pravidelně aktualizované. Vymezují rozsah a způsob bezpečnostních opatření potřebných na eliminaci a minimalizaci hrozeb a rizik působících na informační systém s cílem zabezpečit
   - dostupnost, integritu a spolehlivost systémů řízení nejmodernějšími informačními technologiemi
   - chránit osobní údaje před ztrátou, poškozením, odcizením, modifikací, zničením a zachovat jejich důvěrnost,
   - identifikovat potenciální problémy a zdroje narušení a předcházet jim.
Kontakt na pověřenou osobu ke zpracovávání osobních údajů: info@jihlavskaobalovna.cz 

2. Zásady ochrany osobních údajů Vaše osobní údaje budou uchovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele a jen po dobu nezbytnou ke splnění účelu zpracování. Přístup k Vašim osobním údajům budou mít výlučně osoby pověřené provozovatelem ke zpracování osobních údajů, které je zpracovávají na základě pokynů provozovatele, v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele. Vaše osobní údaje budou zálohovány v souladu s retenčními pravidly provozovatele. Osobní údaje uchovávané na záložních úložištích slouží k předcházení bezpečnostním incidentům, které by mohly vzniknout zejména narušením bezpečnosti nebo poškozením integrity zpracovávaných dat.    

3. Vymezení pojmů 
3.1. „osobní údaje“ jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „dotyčná osoba“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální , ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby 
3.2. „zpracování“ je operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, například získávání, zaznamenávání, pořádání, strukturování, uchovávání, přepracování nebo změna, vyhledávání, prohlížení, využívání, poskytování přenosem, šířením nebo poskytování jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání nebo likvidace, bez ohledu na to, zda jsou prováděny automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky 
3.3. „omezení zpracování“ je označení uchovávaných osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnosti;  
3.4. „profilování“ je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, které se skládá z použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, především analýzy nebo předvídání aspektů dotčené fyzické osoby souvisejících s výkonností v práci, majetkovými poměry, zdravím, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, polohou nebo pohybem;  
3.5. „pseudonymizace“ je zpracování osobních údajů takovým způsobem, aby osobní údaje již nebylo možné přiřadit konkrétní dotčené osobě bez použití dodatečných informací, pokud se takové dodatečné informace uchovávají odděleně a vztahují se na ně technické a organizační opatření s cílem zajistit, aby osobní údaje nebyly přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; 
3.6. „informační systémem“ je jakýkoli uspořádaný soubor osobních údajů, které jsou přístupné podle určených kritérií, bez ohledu na to, zda se jedná o systém centralizovaný, decentralizovaný nebo distribuovaný na funkčním nebo geografickém základě; 
3.7. „provozovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určí účely a prostředky zpracování osobních údajů; v případě, že se účely a prostředky tohoto zpracování stanoví v právu Unie nebo v právu členského státu, lze provozovatele nebo konkrétní kritéria pro jeho určení určit v právu Unie nebo v právu členského státu; 
3.8. „zprostředkovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem provozovatele; 
3.9. „příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje poskytovány bez ohledu na to, zda je třetí stranou. Orgány veřejné moci, které mohou přijmout osobní údaje v rámci konkrétního zjišťování v souladu s právem Unie nebo právem členského státu, se však nepovažují za příjemce; zpracování uvedených údajů uvedenými orgány veřejné moci se uskutečňuje v souladu s platnými pravidly ochrany údajů v závislosti na účelech zpracování; 
3.10. „třetí strana“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt než dotyčná osoba, provozovatel, zprostředkovatel a osoby, které jsou na základě přímého pověření provozovatele nebo zprostředkovatele pověřeny zpracováním osobních údajů; 3.11. „souhlas dotyčné osoby“ je jakýkoli svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle dotyčné osoby, kterým formou prohlášení nebo jednoznačného potvrzujícího úkonu vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týká 
3.12. „porušení ochrany osobních údajů“ je porušení bezpečnosti, které vede k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému poskytnutí osobních údajů, které se přenášejí, uchovávají nebo jinak zpracovávají, nebo neoprávněný přístup k nim; 3.13. „genetické údaje“ jsou osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických charakteristických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o fyziologii nebo zdraví této fyzické osoby a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dané fyzické osoby; 3.14. „zástupce“ je fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, kterou provozovatel nebo zprostředkovatel písemně určil podle článku 27 a která jej zastupuje, pokud jde o jeho povinnosti podle tohoto nařízení; 
3.15. „přeshraniční zpracování“ je buď: a) zpracování osobních údajů, které se uskutečňuje v Unii v kontextu činností provozoven provozovatele nebo zprostředkovatele ve více než jednom členském státě, přičemž provozovatel nebo zprostředkovatel jsou usazeni ve více než jednom členském státě; nebo b) zpracování osobních údajů, které se uskutečňuje v Unii v kontextu činností jediné provozovny provozovatele nebo zprostředkovatele v Unii, ale které podstatně ovlivňuje nebo pravděpodobně podstatně ovlivní dotčené osoby ve více než jednom členském státě; 
3.16. „relevantní a odůvodněná námitka“ je námitka vůči návrhu rozhodnutí, zda došlo k porušení tohoto nařízení, nebo zda je plánované opatření ve vztahu k provozovateli nebo zprostředkovateli v souladu s tímto nařízením, které musí jasně prokázat závažnost rizik, která představuje návrh rozhodnutí, pokud jde o základní práva a svobody dotčených osob a případně volný pohyb osobních údajů v rámci Unie; 3.17. „služba informační společnosti“ je služba vymezená v čl. 1 bodě 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535; „mezinárodní organizací“ organizace a její podřízené subjekty, které se řídí mezinárodním právem veřejným, nebo jakýkoli jiný subjekt, který byl zřízen dohodou mezi dvěma nebo více zeměmi nebo na základě takové dohody.   
  
4. Účely zpracování osobních údajů 
4.1. Objednávka zboží/služeb → kupní smlouva Osobní údaje, které zpracováváme o svých zákaznících, zpracováváme na základě smlouvy ve smyslu nařízení 2016/679 GDPR o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Titul. Jméno, Příjmení, Adresa, Číslo účtu, Podpis, Telefon, E-mail. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. 
4.2. Zpracování účetních dokladů Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele ve smyslu nařízení 2016/679 GDPR o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Titul, Jméno, Příjmení, Adresa, Číslo účtu, Podpis. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. 4.3. Reklamace  V případě reklamací se osobní údaje zpracovávají ve smyslu nařízení 2016/679 GDPR o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Titul, Jméno, Příjmení, Adresa, Telefon, E-mail. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. 4.4. Vymáhání pohledávek V případě vymáhání pohledávek se osobní údaje zpracovávají ve smyslu nařízení 2016/679 GDPR o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Titul, Jméno, Příjmení, Adresa, Telefon, E-mail. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. 
4.5. Exekuce Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele ve smyslu nařízení 2016/679 GDPR o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Titul, Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Adresa,. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.
4.6. Monitorování prostor za účelem ochrany majetku Monitorování prostor se provádí ve smyslu oprávněného zájmu provozovatele ve smyslu článku 6 ods.1 písm. f) nařízení 2016/679 GDPR o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů. Záznamy z monitorovaného prostoru jsou uchovávány po dobu 15 dnů. 
4.7. Evidence uchazečů o zaměstnání Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání se provádí na základě „Souhlasu“ se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení, který poskytne uchazeč. Provozovatel bude kontaktovat jen úspěšné uchazeče. Přenos osobních údajů do třetí země se neuskutečňuje. Osobní údaje nebudou použity pro automatizované individuální rozhodování včetně profilování. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 12 měsíců od udělení souhlasu. Máte právo kdykoli před uplynutím uvedené doby odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odesláním žádosti na adresu Provozovatele. Provozovatel prohlašuje, že v případě písemné žádosti dotčené osoby o ukončení zpracování osobních údajů před uvedenou lhůtou, tyto budou vymazány ve lhůtě 30 dnů od doručení odvolání souhlasu.
 
5. Práva dotčené osoby 
5.1. Právo odvolat souhlas – v případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky, na adrese odpovědné osoby, písemně, oznámením o odvolání souhlasu nebo osobně v sídle naší společnosti. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávali. 
5.2. Právo na přístup – máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou Vám poskytnuty elektronicky, bude-li to technicky možné. 
5.3. Právo na opravu – přijímáme přiměřená opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili. 
5.4. Právo na výmaz (k zapomenutí) – máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o vás získali, již více nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět. 
5.5. Právo na omezení zpracování – za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat. 
5.6. Právo na přenosnost údajů – za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které stěnám poskytly, na jinou třetí stranu dle vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká pouze osobních údajů, které jsme od Vás obdrželi na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran. 
5.7. Právo namítat – máte právo namítat vůči zpracování údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod ke zpracování a vy podáte námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat. Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které máme o vás, jsou nesprávné nebo neúplné, tak nás kontaktujte. 
V případě, že chcete podat námitku na způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, obraťte se na pověřenou osobu e-mailem nebo písemně na adresu Provozovatele. Naše pověřená osoba přezkoumá vaši námitku a bude s vámi spolupracovat, abychom tuto záležitost vyřešili. 
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27; 170 00 Praha 7- Holešovice. Tel. číslo: +420  234 665 111 e-mail: posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz